تعرفه ترجمه در شیراز

 

✓ هزینه کپی برابر اصل کردن گذرنامه به ازای هر صفحه مبلغ ۱۵،۰۰۰ تومان می باشد.
✓ هزینه مهر ناتی به ازای هر پلمپ ۵۰،۰۰۰ تومان می باشد. همچنین به منظور کپی برابر اصل نمودن مدارک با مهر وکیل، مبلغ ۷،۰۰۰ تومان به ازای هر صفحه به هزینه ترجمه اضافه می گردد.
✓ تمامی هزینه های ذکر شده در فهرست بالا بر طبق تعرفه های دادگستری می باشند.